Shin Megami Tensei 3: Nocturne (SMT Nocturne)

How to Learn Rakukaja: Demons and Magatama with Rakukaja

This is a guide to the Rakukaja Skill in Shin Megami Tensei III HD Remaster (SMT Nocturne). Learn what Rakukaja's effect is, and which demons and magatama can learn Rakukaja.

Rakukaja Skill Overview

Type Cost
Buffs 12 MP
Effect
Raises party's Defense.

How to Learn Rakukaja Skill

Magatama that can learn Rakukaja

Djed

Demons that can use Rakukaja

Demons that can use Rakukaja
Hua Po iconHua Po Erthys iconErthys Nozuchi iconNozuchi
Taraka iconTaraka Eligor iconEligor Unicorn iconUnicorn
Hanuman iconHanuman Yurlungur iconYurlungur Shadow iconShadow
Kin-Ki iconKin-Ki Ose iconOse Lachesis iconLachesis
Kaiwan iconKaiwan

Related Skills

Skills

List of Skills

Skills By Type

Skills by Type
Physical Skills Magic Skills Buff Skills Debuff Skills
Healing Skills Misc Skills Passive Skills

Best Skills List and Best Demi-Fiend Skills

Other Buffs Skills

Skill List
Rakukaja Makakaja Sukukaja
Focus Tarukaja Dekunda
Makarakarn Tetraja Tetrakarn
Red Capote

Author

    Walkthrough Menu

    All rights reserved